دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   بهنام

پست الکترونیکی : h-behnam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه بیوالکتریک (ارشد و دکتری )

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1381/09/01

حمید بهنام

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^